דלג לתוכן

קול קורא להתנדבות לוועדת ביקורת ביישוב

לכבוד

תושבי המועצה

 

הנדון: קול קורא להתנדבות לוועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב

עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה. ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מלאכת הביקורת הפנימית. המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לוועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הוועד ואשר יציעו מועמדות (סעיף 130א(א) – (ו) לצו המועצות). 

ועדת הביקורת תכלול בין 5 – 3 חברים.

הוועדה הנבחרת נדרשת לערוך ביקורת בתחום פעילות הוועד המקומי אחת לשנה ולהפיץ דו"ח לידיעת הוועד המקומי ומבקר המועצה.

ועדות הביקורת הפעילות (שהוציאו דוח ביקורת אחד בשנה בתחום פעילות הוועד) והמעוניינות להמשיך ולפעול, מתבקש הוועד המקומי להעביר המלצתו להמשך פעילותן לצורך אישורן במליאת המועצה.

 תנאי הסף למועמדים:

  • א. המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.
  • ב. המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה של אחד מהם.
  • ג. המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי.
  • ד. למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לוועד המקומי כהגדרתו בס' 120(10) לפקודת העיריות [נוסח חדש]. (חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד).
  • ה. לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.

 

המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים עד ליום 25 מרץ 2021 לדוא"ל: hinuh2@megido.org.il ולציין עבור ועדת ביקורת ושם היישוב, או למלא את הפרטים בטופס המקוון

 

  • החברים שיאושרו על ידי מליאת המועצה יקבלו הדרכה למילוי משימתם החשובה, לצורך ביצוע עבודת ביקורת מועילה וראויה ביישוב.

                                                                           בכבוד רב

                                                                          אברהם אזולאי

                                                                         מנכ"ל  המועצה

                                                                        מועצה אזורית מגידו