דלג לתוכן

דוברות, חופש המידע, קשרי חו"ל

דוברות, חופש המידע, קשרי חו"ל

יעל ברניר – דוברת המועצה

052-3790613

דוברת המועצה אחראית על התקשורת של המועצה עם יישוביה ותושביה, בפתיחות  שקיפות וזמינות למידע.

המידע מתחומי מחלקות  המועצה נחשף לציבור באמצעות כלי התקשורת השונים החיצוניים והפנימיים.

דוברת המועצה עומדת לרשות הפונים באופן מלא ובמהירות האפשרית. 

 

דוברות

  • הידוק הקשר עם היישובים, מוסדותיהם והתושבים.
  • פרסום ויחסי ציבור של המועצה.
  • עבודה מול כלי התקשורת, אחריות על אתר האינטרנט, פייסבוק מועצה וניוזלטר. 
  • ליווי וארגון של ביקורים במועצה, כנסים, אירועים וכדומה.
  • ליווי קשרי חו"ל של המועצה: שותפות ביחד עםקהילות סנט לואיס ואטלנטה וקשרי הגומלין עם גרמניה ובלגיה.
  • טיפול בפניות  הציבור.

 

 

קשרי חו"ל

מועצה אזורית מגידו מקיימת קשרים עם:

  •  מחוז הוכזאורלנד – גרמניה  בשנת 1992 נחתם  נחתם מסמך  ברית ערים תאומות
  • העיר אקסל בבלגיה- ב2011בשנת  נחתם מסמך ברית ערים תאומות
  • שותפות ביחד – ב 1999 החל קשר עם קהילות סנט לואיס ואטלנטה  בשיתוף עם יקנעם עלית .

לאתר שותפות ביחד

 

חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. חוק זה חל על רשויות מקומיות בכלל, ועל המועצה האזורית מגידו בפרט.

החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית. הממונה על יישום חוק חופש המידע במ.א. מגידו: הגב' יעל ברניר , דוברת המועצה, דוא"ל hofesh.meida@megido.org.il  טל: 04-9598438.

בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע במ.א. מגידו יש להפנות לממונה באמצעות הטופס המצ"ב, בצירוף קבלה על אגרת בקשה ע"ס 20 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצויין בטופס ובתקנות.

נהלים כלליים:

  • המבקש מידע בהתאם להוראות החוק צריך להגיש "בקשה לקבלת מידע" בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק, והוא אינו חייב לנמק את בקשתו.
  • המועצה תפעל בקשר עם הבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע ויתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.
  • תשלום האגרה יבוצע במשרדי המועצה/ או בטופס מקוון
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

 

 

 

 

 

תפקיד הדובר בחירום 

  • דובר הוא הגורם האחראי להבאת דברה ופעילותה של הרשות בשעת חירום לתודעת תושביה ולציבור הרחב ביעילות, במקצועיות ובאמינות.
  • על הדובר לנסח הודעות מטעם הרשות לתושבים ,לתקשורת האלקטרונית, הכתובה וכדומה.
  •  אחראי למתן תגובות ענייניות ומיידיות לפרסומים באמצעי התקשורת המתייחסים לרשות המקומית ומחייבים תגובה הולמת.
  • הדובר אחראי על ההסברה .
  • הדובר אחראי למתן תשובות לעיתונאים, תוך תיאום עם גורמים מקצועיים שונים, ברשות המקומית.
  • הדובר יזום ויארגן, במידת הצורך, מסיבות עיתונאים בזמן אירועי חרום מקומיים .
  • הדובר אחראי על תכני אתר ה -אינטרנט ,הפייסבוק, אפליקציה , וקבוצת " מגידו מידע בחרום" בזמן חרום .
  • הדובר ירכז מידע לפרסום ממנהלי מכלולי החרום של המועצה .
  • הדובר אחראי לתיעוד אירועי הרשות וההתרחשויות השונות בווידאו, בסטילס, בסרטי תדמית וכ'ו ובהתאם לתקציב.