עפ"י חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב התשנ"ג – (1992 חלה חובת  תשלום הארנונה על "המחזיק" בנכס הרשום בספרי המועצה.
על כל שינוי של "המחזיק" בנכס יש להודיע בכתב למועצה. כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב במועד על השינוי, יהיה "המחזיק" הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה.
 
בשכירות- שינוי שם "המחזיק" יבוצע בהצגת הסכם שכירות תקף לתקופה של 12 חודשים לפחות כשהוא חתום בידי כל הצדדים
בהסכם שכירות של פחות מ- 12 חודשים יירשם בעל הנכס "כמחזיק" החייב בארנונה ובמים.
לצורך שינוי שם "המחזיק" יש למלא טופס זה ולצרף את המסמכים הבאים:
 
  • עותק מצולם, שלם וחתום של הסכם המכר או השכירות.
  • צילום תעודה מזהה של "המחזיק" החדש ושל המבקש החתום על טופס זה.
  • הצהרה על מס' הנפשות המתגוררות בקביעות בנכס לצורך הקצבת מים בנכס.
הריני מודע לכך כי עד למועד הגשת טופס הבקשה המלא לעדכון הקצבת מים לפי מס' נפשות - הקצבת המים לנכס תעודכן  ל-2 נפשות
 
Browser not supported

פרטי הנכס

 
פרטי בעל הנכס

 
פרטי "המחזיק" הרשום (היוצא)

מעמד (חובה) שדה חובה

 
 
פרטי "המחזיק" החדש (הנכנס)

מעמד (חובה) שדה חובה

Browser not supported