בקשה למתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס שנהרס או ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו | סעיף 330 לפקודת העיריות
1. פרטי המבקש
 

 
2.  פרטי הנכס בגינו מבוקשת הבקשה


3. בגין כך שלטענתי הנכס נהרס (ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו) אני מצרף  את
         האסמכתאות הבאות:
4. ידוע לי כי במידה ויינתן לי פטור בגין בקשה זו הפטור יינתן מיום הגשת הבקשה.
 
5. אני מתחייב להודיע למועצה מיד עם חזרת הנכס למצב שניתן לשבת בו. 
 
6. אני מאשר למועצה לבצע מדי פעם בפעם ביקורות בנכס על פי שיקול דעתה על מנת לבדוק את מצב הנכס.
 
7. ידוע לי כי מתן פטור/ הנחה  הוא בהתאם להוראות החוק
Browser not supported

אנא אמת הנתונים בחתימת ידך

 
 
בנין שנהרס או שניזוק
330. נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק –
(1)  עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה);
(2)  חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);
(3)  חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;
(4)  התקופות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;
אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני מסירת ההודעה.