1
פרטי הגוף מבקש התמיכה
2
בעלי תפקידים בגוף מבקש התמיכה
3
שמות חברי הועד המנהל (ההנהלה)
4
פעולות או פרויקטים עבורם מתבקשת התמיכה
5
נספחים
6
חתימה

לפי תבחינים: (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

יו"ר:

האם מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה

מזכיר:

האם מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה

מנה"ח:

האם מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה

רו"ח:

האם מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה

מבקר פנימי:

האם מורשה חתימה? (חובה) שדה חובה

  •  סמנו האם החבר עובד בעמותה, אם כן – מהו תפקידו.
  • סמנו האם החבר עובד ברשות המקומית, היכן ומהו תפקידו.
  •  סמנו האם החבר עובד במשרד ממשלתי, באיזה משרד ומהו תפקידו.

שמות חברי הועד המנהל (ההנהלה) (חובה) שדה חובה
שם חברמספר תעודת זהותעובד בעמותה?תפקידו בעמותהעובד ברשות מקומית?תפקידו ברשותעובד במשרד ממשלתי?שם המשרדתפקידו במשרד

פירוט חשבונות הבנק אליהם תועבר התמיכה (חובה) שדה חובה
שם הבנק כתובת הסניף מס' הסניף מס' החשבון מורשי חתימה

פעולות או פרויקטים עבורם מתבקשת התמיכה (חובה) שדה חובה
תמיכה ממקורות ציבוריים תמיכה ממשרדי ממשלהמקורות עצמאייםהלוואות: התמיכה המבוקשת סך הכול

נא ציינו סכומים בש"ח

ציין "לחוד" או "ביחד"

פרוט תרומות ותמיכות ממשרדי ממשלה אחרים ומוסדות ציבור בנפרד, הצפויות לשנה הנ"ל:
שם המשרד/ המוסד התומך נושא התמיכההסכומים בשלבים ₪ - סכום מובטחהסכומים בשלבים ₪ - סכום בטיפולסך הכל

לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

 

1.  תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עורך דין על המעמד המשפטי של מוסד הציבור.

2.  מסמכי היסוד המועדכנים של מוסד הציבור (תזכיר, תקנון וכיוצא באלה).

3.  אם הבקשה מוגשת בין התאריכים 1/1 – 30/6 יצורפו הדו"ח הכספי המבוקר לשנה שקדמה

לשנה הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 60 יום לפני הגשת הבקשה.

אם הבקשה מוגשת בין התאריכים 1/7 – 30/9 – יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה הקודמת, דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 60 יום לפני הגשת הבקשה.

אם הבקשה מוגשת בין 1/10/ - 31/12 – יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 60 יום לפני הגשת הבקשה. בכל מקרה, יערך הדו"ח הכספי לפי כללי החשבונאות המקובלים, ויכלול פרטים על נכסי המוסד, השקעות, פיקדונות, חשבונות בבנקים ויתרותיהם.

4. תקציב מאושר או הצעת תקציב  של מוסד הציבור לשנת הכספים בעדה מבוקשת התמיכה לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.

5. אישור מעמד מוסד הציבור במשרדי מס ערך מוסף.

6.  אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.

7.  כאשר מוסד ציבור המבקש עוסק בסוגי פעילות שונים, אשר רק חלק מהם עונים על התנאים הקבועים בסעיף 5 – פירוט היקף הפעילות העונה על התנאים מתוך כלל פעולות מוסד הציבור (לרבות פרטים על היקף הפעילות בתחומי הרשות, וכן על תושבי הרשות המקבלים שירותים מאותו מוסד ציבור או נוטלים חלק בפעולותיו) ואופן תקצובה, כאמור בסעיף 4.

8. הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולות, תנועות ונתונים בחשבונות אלה, לנציגי הרשות או לנציגי חשב המשרד, ההסכמה תהיה למתן מידע המתייחס לתקופה המתחילה בשנה הראשונה שבה קיבל מוסד הציבור מכתב הרשאה לבנקים שבהם מתנהלים חשבונותיו, המעיד על כך שמוסד הציבור:

1.  מרשה לנציג הרשות, אשר יציג אישור מאת המנהל הכללי של הרשות המקומית, לדרוש ולקבל מן הבנק פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולות ותנועות בהם ונתונים לגביהם.

2. פוטר, למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי הרשות המקומית או נציגה, בקשר לחשבונותיו.

3.  יודע שהסכמה לפי פיסקה זו היא תנאי לאישור התמיכה ולקבלת התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

 

9. רואה החשבון יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך במוסד הציבור. כן יצהיר רואה החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור שלא צויינו בבקשה.

 

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת, כי כל האמור לעיל נכון לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported