דלג לתוכן

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית מגידו

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית מגידו 

המועצה האזורית מגידו נבחרה להיכלל ב"פיילוט", שיזם מינהל התכנון במשרד האוצר לקידום תכניות מתאר כוללניות במועצות אזוריות. מטרתה של תכנית זו היא לקבוע מדיניות תכנון ברורה למרחב המועצה ולכוון את הפיתוח לשנים קדימה, כולל הנחיות לתכנון המפורט שיבוא בעקבותיה ומתן כלים לניהול התכנון ומעקב אחרי השגת יעדיו. לאחר שתאושר, תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות המועצה לטווח ארוך.

התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי ומקודמת ע"י מינהל התכנון בשיתוף עם המועצה האזורית. 

הציבור וקהילות המועצה מוזמנים להשתתף בתהליך הכנת התכנית

מפגשים עם הציבור ייערכו כחלק מלימוד הנושאים שיש להתחשב בהם במהלך התכנון, גיבוש ראיה אסטרטגית עתידית של המועצה ושל הישובים הכלולים בה, גיבוש עקרונות התכנית וביטויים במסמכי התכנית.

רוצה לקבל מידע ולהשפיע ?  הירשם/י כאן ותקבל/י הזמנה למפגשים.

מהי "תכנית מתאר כוללנית"?

תכנית המתאר קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת עליה להנחות את התכנון המפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה של תכנית מתאר מקומית-כוללנית, תוכל הוועדה המקומית, עם הסמכתה, לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר, מבלי להיזקק לאישור הועדה המחוזית. לפיכך, מסמכיה נדרשים לתת ביטוי למטרות התכנון של כלל תחום המועצה ויעדיו, ולהבטיח את השגתם, במקביל להיותם בסיס מוסכם ומחייב להכנתן ואישורן של תכניות מפורטות. כל זאת תוך השארת גמישות מספיקה, אשר תאפשר את התאמתה לנסיבות משתנות לאורך זמן.

תכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית מגידו תעסוק בין השאר בזהותה ואופייה של המועצה מול מגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים בסביבתה, צרכי הפיתוח של הישובים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, מבני הציבור המשרתים את הקהילות השונות, מערך התשתיות בישובים, נושאים סביבתיים אחרים, ועוד. 

מי מכין את התכנית?

התוכנית נערכת על ידי צוות רחב של מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדר' דורית שפינט, שותפה במשרד גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי וועדת התכנון, רשויות גובלות, גופים ירוקים  ועוד. 

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

גיבוש התכנון  מלווה בתהליך שיתוף ציבור. כחלק מהתהליך ייערכו מפגשים עם הציבור הרחב ועם נציגי הישובים (מזכירים, יו"ר קיבוצים, מנהלי קהילה, וועדים מקומים ועוד). מטרת המיפגש הראשון היא לבסס מעורבות של תושבי המועצה האזורית בתהליך התכנון, ולקבל מידע רחב ככל האפשר על המועצה ויישוביה, הנושאים השונים המשפיעים על התכנון  ועמדת הציבור ביחס אליהם. בהמשך יתקיים שיתוף לגיבוש תמונת העתיד (החזון) ויוצגו סוגיות תכנוניות מרכזיות למשוב ולהיוועצות.

 

המעונינים ללמוד עוד ולקבל מידע נוסף על תהליך התכנון ותוצריו יוכלו למצוא בדף זה מידע תכנוני והסברים נוספים, ו/או לפנות לכתובת (mitar@modus.org.il)

 

שלבים בהכנת התכנית

מהלך קידום התכנית מתחלק לשני שלבים מרכזיים: 1. שלב הכנת התכנית 2. שלב אישור התכנית.
שלב הכנת התכנית מורכב מארבעה שלבים מרכזיים:

שלב א' –לימוד מצב קיים. ניתוח הזדמנויות ואתגרים מרכזיים. בשלב זה לומד צוות התכנון את המצב הקיים ברחבי המועצה בכל הנושאים הרלוונטיים: מגורים, חברה וכלכלה, תחבורה, סביבה ושטחים פתוחים, תיירות, מבני ושירותי הציבור ועוד. בתום שלב זה ייגזרו הסוגיות המרכזיות בהן תטפל התכנית ויגובש מתווה של תכנית המתאר, כך שתתאים ככל הניתן לצרכי המועצה האזורית..

שלב ב' – גיבוש חזון . בשלב זה מגבש צוות התכנון בשיתוף התושבים את החזון, המטרות, היעדים והפרוגראמה הרעיונית, המרכיבים יחד תמונת עתיד למועצה וליישובים ואשר יהוו בסיס לתכנית המתאר.

שלב ג' – חלופות. בשלב זה מוצעות חלופות תכנון פיזיות, כלומר דרכים שונות להשגת החזון והמטרות שנקבעו קודם. אלה ייבחנו בדיונים בפורומים שונים, ובכלל זה עם תושבי המועצה האזורית ונציגיה, ותגובש חלופה נבחרת.

שלב ד' – גיבוש התכנית. בשלב זה מגובשת התכנית על כל מרכיביה לרבות פרוגראמה של כל מרכיב ומרכיב. 

 

על בסיס התכנית שהתגבשה נערכים מסמכי תכנית המתאר. אלה כוללים תשריט מחייב (או כמה תשריטים), מסמך הוראות המפרט את עקרונות התכנון והנחיות לתכניות המפורטות שיאפשרו את מימושו, ונספחים – מסמכים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית בתחומים שונים כגון מגורים, סביבה ונוף, חברה וכלכלה, תחבורה, תשתיות, תיירות ועוד, וכלים מוצעים ליישומם.

במקרה מיוחד זה של תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית, ייתכנו שינויים מסויימים בהרכב המסמכים, בהתאם לתובנות שיתקבלו במהלך התכנון.

כל מסמכי התכנית מוגשים לוועדות התכנון והבניה לשם הפקדתה להתנגדויות ולאישורה.

 

 

תכנית מתאר כוללנית – ועדת היגוי מס' 1 בתאריך 5/2/2017 – מצב קיים

תכנית מתאר כוללנית – ועדת היגוי מס' 2 בתאריך 8/11/2017 – יקנעם מושבה, רמות מנשה, רמת השופט, מדרך עוז

תכנית מתאר כוללנית – ועדת היגוי מס' 3 בתאריך 12/3/2018 – עין השופט, דליה, גלעד, משמר העמק, הזורע

תכנית מתאר כוללנית – ועדת היגוי מס' 4 בתאריך 25/7/2018 – חקלאות, מסדרונות אקולוגיים, הנחיות מרחביות, שימושים מותרים במבני ציבור

תכנית מתאר כוללנית – ועדת היגוי מס' 5 בתאריך 4/11/19

 

מפגש פתוח לתושבים – הצגת עקרונות התכנית, 11/11/19