לידיעת תושבי מועצה אזורית מגידו

בהתאם לתבחינים אשר מפורטים באתר המועצה,

הרינו להביא לידיעתכם כי גוף המבקש לקבל תמיכה מהמועצה, מתבקש להגיש את בקשתו בכתב ע"ג טפסים לבקשת תמיכה.

ניתן לקבל את הטפסים במשרדי מחלקת כספים במועצה,

או באתר המועצה:

את הטפסים יש להגיש תוך 30 יום מיום פרסום המודעה ולא יאוחר מיום 23.02.2023

בברכה,

מיכל כהן , רו"ח

גזברית המועצה


טופס-לבקשת-תמיכה.pdf