לידיעת תושבי מועצה אזורית מגידו

 

בהתאם לתבחינים אשר מפורסמים באתר המועצה, הרינו להביא לידיעתכם כי גוף המבקש לקבל תמיכה מהמועצה,

מתבקש להגיש את בקשתו בכתב ע"ג טפסים לבקשת תמיכה הנמצאים במשרדי אשכול כספים במועצה, או באתר המועצה שכתובתו: www.megido.org.il  

את הטפסים יש להגיש במשרדי מחלקת כספים במועצה. תוך 30 יום מיום פרסום המודעה ולא יאוחר מיום 7.7.2024.

או באתר המועצה:

בברכה,

מיכל כהן , רו"ח

גזברית המועצה


טופס-לבקשת-תמיכה.pdf