שלמה בוזי
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור 
04-9598410  
 

ייעוד מבקר הרשות

לשמש כמבקר הרשות המקומית על פי הנדרש בחוק, ומתוקף זאת לפעול לחיזוק והגנה על המינהל התקין והאינטרס הציבורי הממומש על ידי הרשות, על ידי עריכת ביקורת מבוססת סיכונים, תובנות והמלצות אובייקטיביות, מקצועיות, ובהמשך - מעקב אחר יישומן.
מבקר הרשות פועל באופן התורם ליצירת ערך ציבורי, יעילות בפעילות הרשות, תוך מינהל תקין ומיצוי הפוטנציאל התפקודי בשירות אותו היא מספקת לתושביה.

תפקידי המבקר נקבעו בחוק, סעיף 170 לפקודת העיריות:

(1)   לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(2)   לבדוק את פעולות עובדי העיריה;

(3)   לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(4)   לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

ערכי האתיקה של מבקרי הרשויות המקומיות וכללי האתיקה ונגזרים מהם;

מקצועיות
 • המבקר יפעל בכפוף להוראות החוק ובהתאם לתקנות וכללי המקצועי העדכניים ביותר בתחום הביקורת.
 • המבקר ימלא את תפקידו בנאמנות, במיומנות ובחריצות מרבית ויחתור תמיד להעמקת ידיעותיו ומיומנותו המקצועית.
 • המבקר יבנה את תכנית עבודתו בכפוף להנחיות החוק, ובהתייחס לסקר סיכונים, נושאי הליבה ומיקוד ראש הרשות והועדה לענייני הביקורת.
 • הביקורת תתבצע באופן מקצועי ומעמיק וכתיבת המלצות תבוצע על בסיס עובדתי ותוך היוועצות עם אנשי מקצוע ככל שהדבר נדרש (בהתאם לתקציבו ולסדר העדיפויות).
 • המבקר ינהג בכבוד, יזהר בלשונו הן בכתובים והן בעל-פה, בין אם בהקשר לביקורת ספציפית ובין אם בשגרת עבודתו. 
עצמאות, אי-תלות ואובייקטיביות
 • המבקר לא ייקח חלק בתפקידי ביצוע ברשות המקומית.
 • המבקר יוכל לייעץ ולהדריך בנושאים המובאים לפניו, אך מבלי להשתתף בביצוע המשימות ובזהירות הראויה.
 • המבקר ימלא את תפקידו באובייקטיביות וללא משוא פנים.
 • המבקר לא יעסוק בעיסוק נוסף שאינו הולם את תפקידו ומעמדו, במקרים בהם מועסק המבקר במשרה חלקית - עיסוקו הנוסף לא יפגע ביכולת תפקודו כמבקר הרשות, ולא ייצור ניגוד עניינים.
 • מבקר הרשות לא יבצע תפקיד נוסף ברשות זולת הממונה על תלונות הציבור ומבקר ועדה לתכנון ובניה.
 • המבקר לא ישתתף בפעילות פוליטית, לא יפעיל שיקולים פוליטיים בקביעת תכנית עבודתו או בקביעת דרכיה ויפעל באופן אשר יבהיר היעדר כל העדפה פוליטית.
 • המבקר יימנע מלקבל כל טובת הנאה – בין אם מהרשות המקומית, או בין אם מאחד הגופים המבוקרים שבסמכותו.
מערכתיות, אפקטיביות וערך ציבורי
 • מבקר הרשות הוא נאמן הציבור במערכת שלטונית ובתור שכזה עליו לפעול מקצועית לטובת הציבור.
 • כנאמן הציבור, באופן פעולתו יתרום המבקר ליצירת ערך ציבורי מוסף, בדגש על יעילות בפעולת הרשות. זאת, תוך מיקוד במנהל תקין, בייעול, ובמיצוי הפוטנציאל התפקודי בשירותים אותם הרשות מספקת לתושביה.
יושרה, הגינות ודוגמא אישית
 • באופן התנהלותו ובכל מעשיו ישמש המבקר דוגמא אישית ויהווה דמות ייצוגית המכבדת את תפקידו ומעמדו.
 • המבקר יקפיד בכל מעשיו על מידת היושר וההגינות ועל הרמה המקצועית והמוסרית שהמקצוע מחייב בהן.
 • המבקר ינהג בדרך ההולמת את מעמדו ואת חובותיו כמבקר הרשות המקומית, ויימנע משימוש בלתי ראוי בתואר תפקידו ובסמכויות שהוענקו לו בחוק.
 • המבקר לא יהיה שותף לכל פעילות בלתי הולמת וכן לא יהיה שותף לחיפוי או להסתרה של פעילויות כאלה.
 • המבקר כממונה על תלונות ציבור: מתן מענה ושירות מיטבי לתושב באופן שוויוני וללא משוא פנים.
חיסיון ודיווחיות
 • בכפוף לחובתו של המבקר לדווח על ממצאיו על פי הדין, מבקר הרשות ישמור בקפדנות על סודיות כל מידע שהגיע אליו במסגרת תפקידו.
 • המבקר לא ישתמש ולא ינצל, בין במישרין ובין בעקיפין, ידיעה שהגיעה אליו במסגרת תפקידו, לשם הפקת טובת הנאה אישית כלשהי לו או לכל אדם אחר.
 • המבקר יפעל לפרסם ולהנגיש את דוחותיו לציבור, הן באתר הרשות והן בערוצי פרסום נוספים כנהוג על ידי הרשות.

 

תכנית עבודה שנתית למבקר

בסעיף 170א בפקודת העיריות נקבע:

(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת –

(1) על פי שיקול דעתו של המבקר;

(2) על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;

(3) על פי דרישת הוועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

(4) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

רשימת שיקולים נוספים אשר יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות בקביעת התוכנית

 • מאפייני פעילות ייחודיים של הרשות מבחינה תקציבית, כלכלית, ציבורית וניהולית.
 • ביקורת על עבודת ועדות של הרשות שיש להן משמעויות כלכליות וציבוריות חשובות, כגון: ועדת הכספים, ועדת המכרזים, ועדת תמיכות, ועדת מל"ח, ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
 •  פניות של מנכ"ל הרשות ומנהלי המחלקות והאגפים השונים.
 • מידע שהתקבל בלשכתו של המבקר, אפילו אם המידע התקבל בעילום שם.
 • מידע, פרטני או מצטבר, שהתקבל באמצעות תלונות של תושבי הרשות או עובדיה.
 • ביקורת אופקית על פעולות מנהליות המתבצעות במספר אגפים או מחלקות של הרשות המקומיות, תוך השוואת הפעילות מאגף לאגף וממחלקה למחלקה.
 • מידע שהתקבל מדיונים במועצה ובוועדות.


קרא עוד