ויתור סודיות

 

 

 
נותן בזאת רשות למחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית מגידו
 
 
 
את כל הפרטים , ללא יוצא מן הכלל ובכל אופן שידרוש המבקש על מצב בריאותי הנפשי או השיקומי.
אני משחרר את המחלקה לשירותים חברתיים משמירת סודיות רפואית, וחובת ההגנה על פרטיותי בכל הנוגע למצב בריאותי או שיקומי או מחלותי
או מידע כאמור ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת מידע כאמור.
 
כתב ויתור סודיות זה יהיה בתוקף שנה מיום חתימתו אלא אם כן נמסרה הודעה בכתב.
 
 
Browser not supported