פתח דבר

מסמך זה נכתב על מנת לתאר את מודל הפעולה של החינוך הביוספרי באופן שיאפשר שימוש ברעיונותיו, וכן את השלבים של תהליך הפיתוח וההטעמה. המסמך הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מועצה אזורית מגידו, צוותי החינוך שבה ומכללת אורנים.

מועצה אזורית מגידו הוכרזה על ידי אונסק"ו כמרחב ביוספרי לצד כ-500 מרחבים דומים בעולם. אלא שכאן, לראשונה, אותגרה שאלת החינוך לחיים במרחב ביוספרי. שאלה זו מעניינת במיוחד נוכח אג'נדת החינוך הגלובלי ("חינוך 2030"), שהיא חלק מ -17 יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם (SDGs), שמרכיבים את "אג'נדה 2030". ההצהרה, אשר אומצה על ידי אונסק"ו, בחודש מאי 2015, מייצגת סדר יום חינוכי מחודש, הקורא לפעולה נועזת ודחופה לשינוי חיים באמצעות החינוך. 

אלא שהמועצה זיהתה פער בין החזון שהיא מובילה לבין הציבור. לאור זאת, מחלקת החינוך, המאמינה כי לחינוך יש תפקיד בהטמעת הזהות הקהילתית המושתת על חיים במרחב ביוספרי, גיבשה מסמך חזוני כבסיס פעולה לכל מערכות החינוך. לפיו, המועצה האזורית מגידו מקדמת גישה חינוכית מערכתית ביוספרית, המאפשרת דיאלוג מתמיד, שיתוף פעולה ואחריות לסביבה האנושית והטבעית של כל העוסקים במלאכת החינוך, בשותפות עם כל גורמי המרחב הביוספרי. בוגרי מערכות החינוך במועצה האזורית מגידו יהיו בעלי מודעות ויתנהלו תוך אחריות למערכות היחסים בין אדם לאדם ובין האדם לסביבתו ועל קשרי הגומלין ביניהם בדור הזה ובדורות הבאים. שאיפת העל היא שהתכנים והאופנים ישָזרו באופן אינטגרטיבי במכלול עשייתם של השותפים השונים במעשה החינוכי, היינו, כל מסגרת חינוכית תידרש לתת ביטוי לעקרונות התוכן והאופן בהתאמה לגיל ולשלב ההתפתחותי.

חזון התכנית

פיתוח והטמעה של תכנית חינוכית ראשונה מסוגה בעולם, של חינוך ביוספרי, על פי ההגדרות והעקרונות של אונסק"ו. בתוך כך, טיפוח בוגרים אכפתיים לקיום חיים במרחב ביוספרי, מעורבים בהתנהלותו ומסוגלים להמשיך ולקיימו גם בדורות הבאים, למען חיים איכותיים יותר.

מטרות היוזמה החינוכית

  1. בניית תשתית תיאורטית ויישומית לקידום פדגוגיה חדשנית במרחב חינוכי ביוספרי, על פי עקרונות המרחב ביוספרי וכפי שהוגדרו על ידי אונסק"ו.
  2. הטמעת התכנית באופן מדורג במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במועצה באמצעות צוותים מובילים.
  3. טיפוח מנהיגות חינוכית מקומית שתפעל עם הקהילה לעשייה חינוכית מקיימת במרחב.
  4. קידום שיח ציבורי מחודש בין כותלי המועצה, עם השותפים השונים, לקידום החינוך וההתנהלות במרחב.

רציונל

כדי לחיות במרחב ביוספרי יש ללמוד את עקרונותיו ואת הכישורים הנדרשים על מנת לקיימו. עצם ההכרזה בשנת 2011, על שטחי המועצה כמרחב ביוספרי, אין בה כדי להבטיח שתושבי המרחב יוכלו לקיימו לאורך זמן. מרחב ביוספרי מהווה שיטה לניהול משאבי טבע ושטחים פתוחים. הוא הוגדר על ידי אונסק"ו כאחד הכלים לקידום פיתוח בר קיימא המבוסס על שילוב בין הקהילות המקומיות והפעילות הסביבתית והמדעית בכל האזור. התפיסה הביוספרית רואה באדם חלק ממערכת אקולוגית, ועל כן שמה דגש על המשך התפתחות האדם בסביבתו, תוך מחויבות לשמירה על ערכי טבע ונוף ודאגה להעברתם גם לדורות הבאים. למועצה האזורית מגידו ישנם מאפיינים ייחודיים: תרבותיים, קהילתיים, סביבתיים וטבעיים, בגינם זכתה בהכרה זו, אולם אלו מאותגרים כל העת על ידי שינויים גלובליים. בהיעדר תכנית לימודים מתאימה, יגדלו הילדים ללא מודעות וכישורים מספיקים כדי לפעול לקיום האיזון הנדרש במרחב ולהנות מיתרונותיו.

הנחת המוצא היא ששיתוף פעולה בין מערכות החינוך והקהילה של המועצה לבין האקדמיה, קרי, מכללת אורנים, יוביל לפיתוח והטמעה של חינוך ייחודי זה, שיוכל להתאים גם למרחבים אחרים בעולם. בתוך כך, התכנית הינה הזדמנות לשילוב הציבור, ארגונים ירוקים, עסקיים, קהילתיים וחינוכיים, מתוך ההכרה במעגלי ההשפעה החיובית שלהם על ההתנהלות החברתית והחינוכית במרחב.

נכתב ע"י ד"ר פז אלניר – מכללת אורנים

מודל החינוך הביוספרי

מיזם בשביל מגידו