לכבוד

השרות הפסיכולוגי חינוכי                                                        

מ.א. מגידו

 א.ג.נ., 

הנדוןויתור סודיות  הרשאה למסור מידע פסיכולוגי

 
אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוסים אחרים בהעדר הורים):

 

 
 
 
 לשם כך, הרינו משחררים את השפ"ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ"י החוק

Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך

 

Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך