הנדסה

מחלקת הנדסה

 

ברוך שמיר – מהנדס המועצה, משרד – 04-9598454, נייד- 052-4471103

שירן בניאס – מ"מ מזכירת המחלקה, משרד – 04-9598430

 • ייזום, תכנון, ליווי ופיקוח להקמת מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים.
 • פיתוח תשתיות ציבוריות בישובים ובמרחב המועצה.
 • ייצוג המועצה והישובים בפני גורמים ממשלתיים וציבוריים.
 • מתן מענה וסיוע בנושאי תכנון וביצוע בתהליכי הרחבות בישובים.
 • ממשקים עם הוועדה המרחבית לתכנון ובניה- "יזרעאלים"
 • קידום תכניות להסדרי בטיחות ותנועה בישובים ובמועצה.
 • גיבוש מדיניות לתכנון פיסי לטווח הקצר והארוך. (תכנית מתאר כוללנית)
 • ביצוע הנגשות שירות ומתו"ס בפרויקטים ציבוריים.
 • מכלול הנדסה בחירום
 • הטמעה והנגשת מערכת GIS למחלקות המועצה ולציבור.
 • קידום הנחיות מרחביות לתכנון אקולוגי בר קיימא בתוך המרחב הביוספרי

תכנית מתאר כוללנית

הוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים

אתר גיאוגרפי של מגידו – GIS

רשות ניקוז קישון

הנחיות להתחברות למערכת ביוב ציבורית

ספר יועצים

טופס בקשה לרישום בספר יועצים

פרוטוקולים ועדת שירותים ויועצים

פרוטוקולים ועדת מכרזים

טופס בקשה לרישום בספר קבלנים