דלג לתוכן

ארכיון חדשות

הודעה לבעלי עסקים בדבר הנחה בארנונה

שלום רב,

כידוע לכם, עקב המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להמשיך ולהקל על מחזיקים בנכסים שאינם למגורים, החליטו הממשלה ומשרד הפנים על מתווה נוסף של סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית.

על מי חלה הנחה זו?
הוראות אלה יחולו על נכסים שאינם מגורים, כאשר המחזיק בנכס הינו עוסק הזכאי למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש.

שיעור ההנחה הוא של 95% מהעסקים שימצאו

מי זכאי להנחה ?
• מחזיק בנכס שאינו למגורים.
• מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס, בסכום העולה על 60% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.
• מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪, ומחזור עסקאותיו בתקופה הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 80% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.

תנאים לקבלת ההנחה בארנונה מהרשות המקומית:

1. על המחזיק בנכס (שאינו מגורים), המבקש לקבל הנחה זו בארנונה, להגיש באופן עצמאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.

2. בבקשת המחזיק לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יש לפרט, בין היתר, את פרטי הנכס שבגינו מבוקשת ההנחה בארנונה וכן את פרטי הרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס.


3. מבקש ההנחה יפרט בבקשה שהוא מגיש לסוכנות, כי הוא מאשר את העברת המידע בגין בקשתו לזכאות להנחה מארנונה, מרשות המיסים ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לרשות המקומית שבתחומה נמצא הנכס עליו הוא מבקש את ההנחה.

4. תקפת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית, על כן לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש לרשות מהסוכנות לעסקים קטנים ובינויים בגין כל התקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה מארנונה.

5. כאמור, יש להגיש בקשה לזכאות הנחה בארנונה עבור כל תקופת זכאות, על כן, מבקש ההנחה יכול להגיש את הבקשה להנחה בארנונה עבור כל תקופה עוקבת לתקופת הזכאות בנפרד, או לחילופין להגיש בקשה עבור מספר תקופות עוקבות ביחד.

6. עסקים שימצאו כזכאים להנחה כאמור, יהיה עליהם לשלם את ה 5% הנותרים.

7. עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020- ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים למועצה, ככל שיש.

8. לא ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה מתוקף תיקון זה לאחר תאריך 31.12.2022.

בברכה,

מיכל כהן, רו"ח

מנהלת הארנונה

מ.א מגידו


הודעה לבעלי עסקים בדבר הנחה בארנונה