הוראה לחיוב כרטיס אשראי

לכבוד:
מועצה אזורית מגידו, אשכול הכספים
 

 


 
1. 

 
נותן לכם בזה הוראה לחייב את כרטיס האשראי הנ"ל בגין חיובי ארנונה ואגרת כלי אצירה  בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם באמצעי מגנטי מדי פעם בפעם ע"י מועצה אזורית מגידו, כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.
 

 
2. ידוע לי/לנו כי, הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב למועצה אזורית מגידו, שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה.
 

פרטי ההרשאה
  1. סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י מועצה אזורית מגידו.
  2. פרטי החיוב : ארנונה/אגרת כלי אצירה.

Browser not supported